Befordringsbestemmelser

Nedenstående befordringsbestemmelser skal gælde for køb af billetter og befordring af passagerer, biler, lastbiler, rejsegods og gods på færger der tilhører eller er chartret af Kattegatruten A/S, uanset om der udstedes dokument vedrørende aftalen eller ej.

Ved reservation, køb af billet eller ombordkørsel/-stigning accepterer passageren, ejeren af køretøjet, speditøren, vognmanden, ejeren af gods m.v. disse Befordringsbestemmelser.

Befordringsbestemmelserne træder i kraft den 19. september 2011 og er gældende indtil videre.

1. Almindelige sikkerheds- og ordensforskrifter
1.1. Passagerer har pligt til at overholde kaptajnens og skibsofficerernes anvisninger jf. sølovens § 408 og skal opføre sig på en sådan måde, at færgens drift ikke forstyrres og uden at påføre andre passagerer skade, forstyrrelse eller ulejlighed, samt uden at forårsage skade på færgen eller andre ejendele tilhørende Kattegatruten A/S. En overtrædelse af disse principper eller andre regler på færgen kan blive retsforfulgt.
1.2. Rygning og brug af åben ild indendørs og på vogndækket er forbudt og kan straffes med bøde. Rygning er kun tilladt i de dertil indrettede område
1.3.Ophold på vogndækket under overfarten er forbudt.
1.4. De rejsende må ikke, uden Kattegatruten A/S' tilladelse, tilbyde varer til salg, omdele tryksager, reklamer, vareprøver, foranstalte indsamlinger eller lignende om bord og i land.
1.5. Medbragt mad og drikkevarer må kun indtages i de dertil indrettede områder. Reklamation over forholdene i restaurant, cafeteria og kiosk rettes i almindelighed til personalet på det pågældende sted.
1.6. Udskænkning af stærke drikke til berusede personer samt til personer under 18 år er ifølge loven ikke tilladt.
1.7. Kattegatruten A/S kan afvise personer fra befordring - uanset om de har gyldig billet - hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko, er til gene for andre passagerer, Kattegatruten A/S' personale eller i øvrigt ikke følger anvisninger, som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af færgen.
1.8. Kattegatruten A/S kan i særlige tilfælde afvise passagerer og køretøjer til den enkelte færgeafgang, såfremt færgen er udsolgt eller pladsforholdene i øvrigt gør dette nødvendigt.
1.9. Berusede eller påvirkede personer kan nægtes befordret, selvom de er i besiddelse af gyldig billet.
1.10. Kattegatruten A/S kan afvise transport af køretøjer som lækker olie, benzin eller lignende produkter, eller som i øvrigt er uegnet til transport.
1.11. Ved transport af udrykningskøretøjer, fx ambulance- eller politikøretøjer mv. på udsolgte afgange, bliver de sidst ankomne køretøjer sat i venteposition, uanset om disse har gyldig reservation.
1.12. Passagerområderne er videoovervågede. Enhver form for tyveri anmeldes til politiet.
1.13. Beskadigelse af Kattegatruten A/S' inventar og andres ejendele vil medføre erstatningsansvar.
1.14. Kattegatruten A/S kan løbende og uden varsel ændre afgange, færgelejer med videre. Det er passagerernes ansvar at holde sig orienteret om ændringer i fartplanen.

2. Billetter
2.1. Passagerer skal ved ombordkørsel/-stigning være i besiddelse af billet eller lignende gyldig rejsehjemmel. Billet løses forud for afgangen og skal opbevares under rejsen. Billetter købt i drive-in er gyldige til den valgte afgang.
2.2. Har en passager forlagt eller mistet sin billet, må der købes en ny.
2.3. Billetter og kort giver kun adgang til færgen efter forudgående bestilling. Personligt udstedte billetter og kort må ikke overdrages.
2.4. Hvis søfartsmyndighederne kræver det, skal passageren oplyse fulde navn, alder og køn ved reservation af billet.
2.5. En reservation er ikke garanti for befordring, men er alene at anse som en forespørgsel om ledig kapacitet på den pågældende færge.
2.6. Kattegatruten A/S forbeholder sig ret til at forhøje billetpriser, fragtrater og passagerafgifter m.v. uden forudgående varsel. Dette gælder også, selvom der er foretaget reservation.
2.7. Angår aftalen et bestemt skib, er Kattegatruten A/S berettiget til at opfylde aftalen med et andet passende skib. Eventuel oplysning om skibstype er ikke bindende for Kattegatruten A/S.
2.8. Afgangs- og sejltider oplyst af Kattegatruten A/S er omtrentlige, og Kattegatruten A/S garanterer således ikke for, at disse overholdes. Kattegatruten A/S påtager sig ingen ansvar for uregelmæssigheder i driften, for tilslutning til tog, rutebiler og andre transportmidler.

3. Betaling af billetter
3.1. Det er muligt at betale for billetter kontant, med Dankort og enkelte kreditkort. Der kan være et gebyr ved betalin med kreditkort.
3.2. Kattegatruten A/S modtager kontant betaling i danske kroner og Euro. Euro modtages kun i sedler. Byttepenge gives i danske kroner.
3.3. Passageren skal straks efter modtagelsen af billet eller kort reklamere, såfremt det udleverede ikke svarer til det bestilte.

4. Fortrydelse, afbestilling og ændringer
4.1. Der er ikke fortrydelsesret ved fjernsalg af aftaler om transport, jf. forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2, nr. 1, jf. § 9, stk. 2, nr. 2.
4.2. Standardbilletter kan ændres eller refunderes både før det bestilte afgangstidspunkt mod betaling af et gebyr på kr. 75,00.
For afbestilling indtil 7 dage før afgang redunderes den fulde billetpris.
For afbestilling mellem 3 og 7 dage før afgang redunderes 50% af den betalte billetpris og 50% af ubetalt billetpris opkræves.
For afbestilling senere end 3 før afgang ydes ingen refusion af billetprisen og Kattegatruten A/S opkræver den fulde billetpris.
4.3. Pakkerejser kan mod et passende vederlag afbestilles, jf. lov om pakkerejser, § 9, stk. 1. Afbestillingsretten kan begrænses eller fraviges hvis Kattegatruten A/S’ afbestillingsret er begrænset over for tredjemand.
4.4. Refundering og ændring af billetter kan alene ske ved brev eller email: nfo@kattegatruten.dk
4.5. Kattegatruten kan kontaktes på tlf. eller e-mail: info(at)Kattegatruten.dk

5. Bagage

5.1. Passagerer kan uden særskilt betaling medbringe personlig bagage i kufferter, tasker eller lignende. Gående passagerer må medbringe bagage, som passageren selv er i stand til at bære, dog maks. 50 kg.
5.2. Ved mistet eller beskadiget bagage er Kattegatruten A/S' ansvar begrænset i overensstemmelse med Søloven.
5.3. Under overfarten må der ikke medbringes bagage, som kan volde fare eller væsentlig ulempe for andre passagerer, eller forårsage skade på færgen eller andet gods eller ejendom, jf. det nedenfor anførte om Farligt gods. Kattegatruten A/S kan sætte sig i besiddelse af sådan bagage.

6. Befordring af syge og handicappede, herunder handicapassistance
6.1. Ved befordring af syge og handicappede passagerer kan Kattegatruten A/S forlange lægeattest forevist. Pleje af syge samt lægetilsyn kan ikke finde sted på færgen. Kattegatruten A/S påtager sig ikke ombord- eller ilandbringelse af syge, medmindre sygdommen er opstået under rejsen.
6.2. For invalidebiler forsøger Kattegatruten A/S at imødekomme ønsker om parkering tæt ved elevator. Passageren bedes ved check-in give personalet besked herom.
6.3. På de overfarter hvor der tilbydes handicapassistance omfatter sådan assistance fysisk ledsagelse til at komme til og fra borde udført af Kattegatruten A/S' personale eller en underleverandør.
6.4. Handicapassistance omfatter ikke bagagehjælp, løft af handicappet fra kørestol til sæde, fysisk ledsagelse til og fra terminal, busholdeplads eller perron og ej heller personomsorg/assistance under overfarten.
6.5. Kattegatruten A/S kan forlange, at syge og handicappede passagerer har egen ledsager med under overfarten. Handicapassistance skal bestilles i tidsrummet mandag til fredag kl. 08:00 – 21:00, minimum 48 timer før afrejse. Kattegatruten A/S kan kun tilbyde handicapassistance til individuelle passagerer, men ikke til grupper.

7. Husdyr
7.1. Husdyr må ikke medbringes i restaurant- og cafeteriaområder. Medbragte hunde skal føres i kort snor. Øvrige dyr skal medbringes i bur eller transportkasse. Husdyr må ikke være til gene for andre passagerer. Det er tilladt at lade hunde og andre dyr blive i bilen under overfarten. Passagerer har ikke adgang til vogndækket under overfarter. Ved henvendelse til informationsskranken om bord kan der dog gives tilladelse til at tilse dyretransporter.
7.2. På Kattegatruten A/S' færge er der specielle områder til passagerer, der medbringer hunde og øvrige dyr.
7.3. Kattegatruten A/S påtager sig intet ansvar for overførsel af levende dyr.
7.4. Dyrets ejer er ansvarlig for skade på færgen eller ejendom tilhørende Kattegatrutens A/S eller andre passagerer, som dyret har forårsaget.

8. Transport af passagerer, køretøjer og rejsegods
8.1. Kattegatruten A/S kan ikke gøres ansvarlig for død eller personskade, tab af eller skade på rejsegods og køretøjer i tiden før passageren går eller kører om bord, og efter passageren er kommet i land.
8.2. Kattegatruten A/S er alene forpligtet til at erstatte personskade opstået under befordringen, dersom skaden skyldes fejl eller forsømmelse udvist af Kattegatruten A/S selv eller nogen, som Kattegatruten A/S hæfter for.
8.3. Kattegatruten A/S er alene forpligtet til at erstatte mistet eller beskadiget rejsegods eller køretøj, såfremt tabet eller skaden er opstået under befordringen og forvoldt ved fejl eller forsømmelse af Kattegatruten A/S selv eller nogen, Kattegatruten A/S har ansvaret for.
Kattegatruten A/S skal straks have besked og senest inden passageren forlader færgen, om person- og tingskade.
8.4. Kattegatruten A/S er ikke ansvarlig for tab af penge, værdipapirer, sølv, guld, ure, juveler, smykker og kunstgenstande.
8.5. Ombord- og ilandkørsel af køretøjer sker på egen risiko og uden ansvar for Kattegatruten A/S. Det er chaufførens pligt at holde sit køretøj behørigt afbremset under transporten ved at sætte køretøjet i gear og trække håndbremsen.
8.6. Kattegatruten A/S er ikke ansvarlig for skader på køretøjer, der skyldes at disse er sænkede, tungt lastede eller ombyggede til ikke længere at være i overensstemmelse med producentens specifikationer, fx spoiler på biler.
8.7. Specialudrustning, herunder også rejsegods, der er anbragt udenpå eller ovenpå et køretøj, og som beskadiges, mens dette er i bevægelse, erstattes ikke uanset ansvarsforhold i øvrigt.
8.8. Det er passagerens eget ansvar at surre motorcykel, knallert, scooter eller lignende og det påhviler altid passageren at sikre sig, at køretøjet er tilstrækkelig stabilt og sikret til at modstå almindelig forventelig søgang på overfarten. Skader på sådanne køretøjer, som følge at væltning eller forskubning under overfarten er uden ansvar for Kattegatruten A/S.
8.9. Kattegatruten A/S er berettiget til at lade befordringen eller en del heraf udføre af et andet rederi. Skal en bestemt del af rejsen udføres af et andet rederi, er Kattegatruten A/S ansvarsfri for skader, der indtræffer under den del af rejsen, som udføres af det andet rederi.
8.10. Kattegatruten A/S er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af eventuel manglende plads på skibene, forstyrrelser i driften, herunder også indstilling af driften, som skyldes uregelmæssigheder, herunder force majeure, tekniske årsager, vand- og vejrforhold.
8.12. Kattegatruten A/S er ikke ansvarlig for tab som følge af mistede trafikforbindelser eller ændringer i rejseplaner, herunder ekstra hotelophold og lignende, som passageren vælger som følge af en forsinkelse.
8.13. Vælger en passager at afbryde en rejse på grund af en større forsinkelse eller aflysning, eller fordi en tilslutningsforbindelse ikke opnås, kan passageren få tilbagebetalt billetten for den del af rejsen med Kattegatruten A/S, som ikke gennemføres på grund af forsinkelsen.
8.14. Kattegatruten A/S' erstatning ved forsinkelse eller aflysning kan aldrig overstige billettens pris

9. Transport af Gods

9.1. Ved ’Gods’ forstås genstande, der ikke befordres i tilslutning til en aftale om passagerbefordring. Lastbiler, varebiler, busser og gods der transporteres med disse er Gods, medmindre disse er chaufførens eller passagerens personlige ejendele. Alle lastbiler/varevogne med en totalvægt over 3.500 kg eller en længde på over 6 m bliver betegnet som lastbil.   
9.2. Ved ’Værdigods’ forstås blandt andet, men ikke udelukkende tobak, spiritus, smykker, kontanter og lignende let omsætteligt Gods.
9.3. Ved ’Transportbeholder’ forstås enhver container, trailer, fladvogn, palle, tank eller lignende.
9.4. Udstedelse af billet for transport af Gods eller Transportbeholder er ikke at anse som kvittering for modtagelsen heraf eller i øvrigt udtryk for at Kattegatruten A/S har modtaget eller taget sådant Gods eller Transportbeholder i varetægt.
Gods og Transportbeholdere, der henstilles på Kattegatruten A/S’ områder, henstår på ordrergivers, afsenders eller modtagerens egen regning og risiko.
Kattegatruten A/S anses at have modtaget Godset eller Transportbeholderen på tidspunktet, hvor ombordkørsel eller lastning af Godset eller Transportbeholderen påbegyndes af Kattegatruten A/S’ personale.
9.5. Kattegatruten A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader på Gods der opstår før Godset er bragt om bord, og efter Godset er kommet i land.
9.6. Ombordkørsel, kørsel om bord og ilandkørsel sker i samarbejde med personalet og skal ske under særlig agtpågivenhed fra førerens side.
9.7. Køretøjet skal være forsynet med surringsbeslag for fastgørelse til skibet. Godset på køretøjet skal være tilstrækkeligt surret og sikret for at modstå de påvirkninger, som måtte forekomme under søtransporten. Transportør/chauffør er ansvarlige for, at lasten er forsvarligt surret og sikret på eget køretøj. Håndbremsen skal trækkes og køretøjet sættes i første gear inden det forlades.
9.8. Kattegatruten A/S har ikke pligt til at undersøge trailere, containere eller andre transportindretninger med hensyn til godsets pakning, stuvning, sikring, surring mv. Såfremt Kattegatruten A/S på trods heraf finder, at Godset ikke er pakket på forsvarlig måde, kan Kattegatruten A/S afvise at overføre Godset.
Kattegatruten A/S er alene forpligtiget til at undersøge Godset, såfremt Transportbeholderen udvendigt er synligt beskadiget.
9.9. Kattegatruten A/S erstatter ikke bortkommet Gods eller skade på Gods eller køretøj, når bortkomst eller skade skyldes mangelfuld surring, stuvning eller andre forhold som det påhviler chaufføren at sikre, og som Kattegatruten A/S ikke har særlig pligt til at påse.
9.10. Overstyrmanden har det afgørende ord vedrørende lastesikring/surringer og om lasten evt. skal afvises.
9.11. Kattegatruten A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på lastbiler og Gods, der henstår på opmarch- og havnearealer i henhold til gældende retspraksis. Kattegatruten A/S’ områder er ikke overvågede eller særligt sikrede.
9.12. Ved befordring af Gods, er Kattegatruten A/S' ansvar begrænset i overensstemmelse med Søloven.
9.13. Skader på Gods skal anmeldes til Kattegatruten A/S straks ved modtagelse i ankomsthavnen, inden Godset forlader området. Såfremt dette ikke overholdes bortfalder reklamationsretten.
9.14. Chaufføren skal, når billetten udstedes, erklære ved sin underskrift, at Godset ikke er Farligt gods.
9.15. Kattegatruten A/S er berettiget til uden meddelelse at befordre Gods eller Transportbeholder såvel under som over dæk, og Kattegatruten A/S har ret til at samle Gods i en Transportbeholder.
9.16. Værdigods befordres alene efter forudgående aftale med Kattegatruten A/S. Kattegatruten A/S ansvarsfri for bortkomst eller beskadigelse af Værdigods, såfremt Kattegatruten ikke på forhånd er orienteret om, og har accepteret at der transporteres sådant Værdigods.
9.17. Såfremt ordregiver, afsender eller modtager af Gods eller Transportbeholder ikke afhenter dette straks efter, at Kattegatruten A/S har bragt det i land, oplægges Godset eller Transportbeholderen på Kattegatruten A/S' område for ordregivers, afsenders eller modtagers egen regning og risiko jf. sølovens § 274, stk. 3 nr. 2.
Fristen for afhentning af Gods eller Transportbeholder er 48 timer. If Gods eller Transportbeholder ikke afhentes inden 48 timer, pålægges et gebyr på DKK 150 per døgn per Gods eller Transportbeholder enhed.
9.18. Kattegatruten A/S har pante- og tilbageholdelsesret i Gods og Transportbeholdere, som er under Kattegatrutens A/S’ kontrol, dels for alle på Godset eller Transportbeholderen hvilende omkostninger – vederlag og lagerleje iberegnet – dels for samtlige Kattegatrutens A/S’ øvrige fordringer på ordregiver, afsender eller modtager.

10. Farligt gods
10.1. Ved ’Farligt gods’ forstås Gods, som er omfattet af IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code), udarbejdet af den internationale søfartsorganisation IMO.
10.2. Gods omfattet af IMDG-koden klasse 1 (eksplosive stoffer), klasse 5.2 (organiske peroxider) og klasse 7 (radioaktivt materiale) må under ingen omstændigheder transporteres af Kattegatruten A/S.
10.3. Farligt gods i de øvrige klasser i henhold til IMDG-koden må kun transporteres efter forudgående aftale med Kattegatruten A/S.
10.4. Ordregiver, afsender eller modtager er forpligtiget til i god tid i forvejen at ansøge Kattegatruten A/S om tilladelse til at transportere Farligt gods. Kattegatruten A/S forbeholder sig uden nærmere begrundelse at nægte befordring af sådant Farligt gods.
10.5. Farligt gods, som tillades transporteret, skal jf. Sølovens § 257 på hensigtsmæssig måde mærkes som farligt. Afsenderen skal i god tid underrette Kattegatruten A/S og den undertransportør, godset leveres til, om godsets farlige beskaffenhed og angive de sikkerhedsforanstaltninger, som kan være nødvendige. Dersom afsenderen i øvrigt har kendskab til, at godset er af en sådan beskaffenhed, at transporten kan medføre fare eller væsentlig ulempe for person, fartøj eller last, skal denne tillige oplyse herom.
10.6. Ved overførsel af motorkøretøjer med Farligt gods skal de nødvendige dokumenter være til stede inden overførslen. Kattegatruten A/S forbeholder sig ret til at kontrollere, at lasten svarer til anmeldelsen og har ret til at afvise eller udskyde overførsel af Farligt gods.

11. Ansvarsfraskrivelse
11.1. Kattegatruten A/S begrænser sit ansvar for tab, fejl og mangler samt skader på personer, bagage, køretøjer, Gods mv. mest muligt i overensstemmelse med reglerne i Søloven, samt de internationale transportkonventioner.
11.2. Kattegatruten A/S kan ikke gøres ansvarlig for tab, direkte eller indirekte, herunder tab af indtægter, ud over, hvad ufravigelige regler i søloven eller anden ufravigelig lovgivning foreskriver.

12. Personlige oplysninger
12.1. Passagerer skal, for at reservere eller betale en billet hos Kattegatruten A/S via hjemmesiden, lade sig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, telefonnummer, postnummer og e-mail-adresse.
12.2. Hvis der bestilles materiale eller lignende fra Kattegatruten A/S’ hjemmeside registreres desuden oplysninger om personens adresse og by.
12.3. Kattegatruten A/S indsamler oplysninger med det formål at kunne levere det bestilte materiale. I forbindelse med reservation og betaling indsamles oplysningerne for at kunne foretage evt. efterfølgende ændringer i reservationen samt for at kunne sende kvittering.
12.4. Oplysningerne transmitteres og opbevares ikke krypteret. Som registreret hos Kattegatruten A/S har man altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Man har desuden ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Kattegatruten A/S via e-mail: info(at)Kattegatruten.dk
12.5. Personoplysningerne registreres hos Kattegatruten A/S og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Kattegatruten A/S opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
12.6. Medarbejdere i Kattegatruten A/S' administration og bogholderi har adgang til de registrerede oplysninger. Kundeoplysninger videregives ikke til andre firmaer.
12.7. Backup af indholdet på serverne inkl. evt. personoplysninger opbevares af sikkerhedsårsager i op til 5 år. Opbevaring sker hos Kattegatruten A/S’ hostingpartner.
12.8. Alle oplysninger er fortrolige og tilhører Kattegatruten A/S. The IT-leverandøren har således ingen mulighed for at anvende data fra Kattegatrutens A/S’ hjemmeside.

13. Cookies
13.1. På www.Kattegatruten.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og til at skabe øget brugervenlighed på hjemmesiden i forbindelse med booking af billetter.
13.2. Cookies er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv. På den måde véd serveren (f.eks. et web-sted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men oplysninger om brugerens adfærd på et website f.eks. et indtastet brugernavn i forbindelse med log-on til en særlig sektion på web-stedet. En cookie er således en tekstfil, der sendes til brugerens browser fra en web-server og lagres på brugerens computers harddisk sammen med cachede filer. Man kan sætte sin browser til at informere sig, når man modtager en cookie, eller man kan vælge at slå cookies helt fra.
13.3. Cookies gemmes i forbindelse med booking af billetter. Hvis man ønsker at annullere en booking umiddelbart efter at have gennemført en booking, husker cookien således de relevante oplysninger. Cookien slettes når browseren lukkes ned på brugerens pc.

14. Generelt om brug af www.Kattegatruten.dk

14.1. Logstatistik bruges på www.Kattegatruten.dk med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og til at skabe øget brugervenlighed. Det indebærer at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades med mere.
14.2. Kattegatruten A/S har ophavsret til alt materiale, der publiceres på hjemmesiden. Materialet må ikke distribueres eller reproduceres uden tilladelse. Der må frit linkes til information på hjemmesiden. Såkaldte ’dybe links’ er også tilladt, kontakt evt. info(at)Kattegatruten.dk for direkte links.
14.3. Kattegatruten A/S tager forbehold for ændringer af information og evt. fejl på hjemmesiden. Informationer på hjemmesiden opdateres løbende, men fejl kan forekomme. Kattegatruten A/S er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af brug af informationer på hjemmesiden. Links til tredjeparts servere er uden ansvar for Kattegatruten A/S, ligesom indholdet af tredjeparts servere er uden ansvar for Kattegatruten A/S. Downloads af dokumenter fra Kattegatruten A/S’ hjemmeside sker på brugerens eget ansvar.
15.4. Ved at benytte www.kattegatruten.dk accepterer brugeren vilkårene i dette dokument. Indholdet opdateres efter behov, for at man som bruger altid ved, hvilken information Kattegatruten A/S indsamler og hvorfor. Kattegatruten A/S forbeholder sig ret til når som helst at ændre, tilføje eller fjerne dele af dokumentet.
14.5. Ved at bestille eller betale en billet via www.Kattegatruten.dk accepterer brugeren samtidig, at Kattegatruten A/S benytter personoplysninger ifølge de oplysninger, Kattegatruten A/S har givet i dette dokument.

16. Kontrolafgift
16.1. Kattegatruten A/S forbeholder sig ret til udover betaling for almindelig billet at opkræve tillægsafgift/kontrolafgift dersom der konstateres ombordkørsel/-stigning uden gyldig rejsehjemmel, herunder ved passage med andet køretøj end den pågældende billettype er gyldig til.
16.2. En passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet skal på forlangende legitimere sig med kørekort eller andet retsgyldigt dokument.
16.3. Betaler passageren ikke straks for den gyldige rejsehjemmel samt den kontrolafgift, der opkræves, udleveres en opkrævning på det samlede beløb. Den pågældende passager skal i så fald kvittere for modtagelsen med navn, adresse, fødselsdato og underskrift samt den ovenfor beskrevne legitimation.
16.4. For kontrolafgift mv. gælder følgende rykkerprocedurer og gebyrer:
a) Såfremt der indgås en afdragsordning, kan Kattegatruten A/S opkræve et gebyr pr. afdrag
b) Såfremt der må erindres om betaling, kan Kattegatruten A/S opkræve et rykkergebyr pr. brev
c) Betales beløbet ikke efter 1. rykker, overgives fordringen til inddrivelse ved inkasso. I forbindelse med at gælden sendes til inkasso, vil der blive beregnet et inkassogebyr og samtidig vil inkassofirmaet have omkostninger forbundet med inddrivelse af gælden. Inkassogebyr og –omkostninger tillægges gælden.

17. Hittegods
17.1. Henvendelse vedrørende effekter glemt om bord på færgen rettes til Kattegatruten A/S på telefon nr. +45 38 11 12 22 Glemte effekter opbevares i 30 dage, hvorefter de i henhold til Hittegodsloven afleveres til politiet. Glemte effekter der er værdiløst eller af ringe værdi destrueres eller udleveres efter fristens udløb til almennyttige eller velgørende formål.

18. Reklamationer
18.1. Anmeldelse af skader på personlige ejendele, køretøjer, rejsegods eller Gods skal rettes til en af færgens besætningsmedlemmer straks og inden færgen forlades. Vedrørende bagage, der har været i Kattegatruten A/S' varetægt på bagagevognene eller lignende, skal eventuelle reklamationer indgives uden unødigt ophold til Kattegatruten A/S' personale i terminalen, inden man forlader denne.
18.2. Klager over forhold vedrørende rejsen, som ikke er løst ved henvendelse til Kattegatruten A/S' personale om bord eller i en af Kattegatruten A/S' terminaler, kan indsendes til Kattegatruten A/S' administration, c/o Bech-Bruun, Frue Kirkeplads 4, 8000 Aarhus C, alternativt indberettes via Kattegatruten A/S' hjemmeside.

19. Værneting
19.1. Medmindre ufravigelige regler i søloven eller anden ufravigelig lovgivning hjemler andet værneting, skal alle tvister, som måtte udspringe af en aftale om transport i henhold til nærværende almindelige transportbestemmelser afgøres ved Sø- og Handelsretten i København, idet nærværende bestemmelse dog ikke indskrænker muligheden for sagsanlæg mod Kattegatruten A/S ved Kattegatruten A/S’ hjemting.

 

Aarhus den 19. september 2011.